Missie en Visie

Cliënt centraal

Voor degene die kwetsbaar is en in meer of mindere mate afhankelijk is van mantelzorgers uit zijn eigen sociale domein of van zorgaanbieders uit de eerste- of tweede lijn, is het van groot belang dat de verschillende zorgaanbieders snel en doelmatig met elkaar communiceren. Zij vragen om een gelijkwaardige verhouding om mee te kunnen beslissen in hun zorgsituatie. Om dit te kunnen bieden is het van essentieel belang dat alle informatie eerlijk, transparant en in samenhang aanwezig is. Het uitwisselen hiervan dient te gebeuren volgens de wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy van de cliënt. ZorgNet Apeldoorn initieert en katalyseert innovatieprojecten in samenwerking met andere regio’s die bijdragen aan een betere informatie-uitwisseling in de regio.

ZorgNet Apeldoorn (ZNA)  streeft een stabiele en toekomstvaste overleg- en zorginfrastructuur na tot op wijkniveau, waarbinnen transmurale zorgcommunicatie gerealiseerd wordt zodanig dat de deelnemende zorgorganisaties kunnen voldoen aan hun behoefte van continuïteit in behandeling en zorg.

ZNA houdt zich bezig met de informatie- en  technische standaarden en niet met de praktische uitvoering van de zorg.

Visie ZorgNet Apeldoorn

Apeldoorn e.o  kent een sterke vertegenwoordiging van de Zorg sector en werkt samen met andere Regionale Samenwerkings Organisaties en landelijke expertise bureau’s zoals Nictiz.  ZNA biedt als organisatie de (technische) randvoorwaarden om samenwerking rondom specifieke doelgroepen te bevorderen. Openbaarheid en koppelbaarheid van systemen in de regio is een belangrijke randvoorwaarde. Het zorgproces en niet de techniek is hierin leidend. Het bevorderen van de maatschappelijke innovatie is het doel en het streven is continue zorg (zonder dubbelingen). De ontwikkeling en implementatie geschiedt op basis van co-creatie.

de Juiste informatie

voor de Juiste zorg

aan de Juiste cliënt

op de Juiste plek

met de Juiste borging van privacy